Referat fra Dagfarisgeneralforsamling onsdag den 28. oktober 2020

a.   Valg af dirigent og referent

Christian Madsen blev valgt som dirigent og Ruth Bahnsen som referent.

b.   Fastslåelse af generalforsamlingens lovlighed og de fremmødtes stemmeret

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og, at de fremmødte medlemmer af Dagfari har stemmeret.

c.    Formandens beretning, herunder ensammenfatning af aktiviteterne i udvalgene

Formandens beretning:

Beretningen kan læses på Dagfaris hjemmeside

Turudvalget v. Susanne, Birgit, Claus, Stefanie:Covid-19 har haft indflydelse på afholdelse af ture i 2020: mange ture har måttet aflyses for at overholde covid-restriktionerne - både ture den 1. søndag i måneden, flere af de faste traditionelle ture og andre annoncerede klubture. Det er dog lykkedes at afholde 9 ture i løbet af det sidste år - alle har været vellykkede og haft god tilslutning.

Turudvalget regner - indtil videre - med at gennemføre Nytårsturen, på en alternativ covid-sikker måde og også gennemføremiljøtræningen på Søborggård i februar 2021.

Minderidtet for Gunnar Jonsson er udsat.

Stævneudvalget: Der var ingen tilstede frastævneudvalget. Formanden oplyste, at der pga. covid-restriktioner ikke harværet afholdt nogen stævner det sidste år. Dagfaris jubilæums-hyggestævne er udsat til 2021.

Kursus og foredragsudvalget v. Lisbeth: Der har det sidste år været gennemført 2 arrangementer: et foredrag om Den sunde ridehest og en filmaften.  Der har været godt fremmøde til arrangementerne. Alle øvrige arrangementer er blevet aflyst pga covid-restriktioner.

d.   Godkendelse af formandens beretning

Beretningen blev godkendt.

e.   Fremlæggelse af regnskab med kassererens ogrevisorens påtegning

Regnskabet kan ses på Dagfaris hjemmeside.

Regnskabet blev gennemgået af kassereren og revisor. Der er ændret opsætning ift de tidligere år, hvilket medfører, at der i år ikke kan sammenlignes post for post med sidste regnskabsperiode.

f.    Godkendelse af regnskabet

Regnskabet blev godkendt.

g.   Forelæggelse af budget

Budgettet blev fremlagt. Den budgetterede indtægt for kontingent afspejler bestyrelsens forslag, under punkt j., om at nedsættekontingentet næste år.

h.   Valg af bestyrelse og revisor

Kickan Horen Utzon blev genvalgt, nu som medlem, og Lisbeth Hagge og Eva Ellegaard Jønsson blev valgt som suppleanter. I henhold til vedtægterne, så konstituerer bestyrelsen sig selv ved først kommende bestyrelsesmøde.

Benedikte Holch blev valgt som revisor

i.     Indkomne forslag

Bestyrelsen havde foreslået ændring af vedtægterne, hvor:

-       passagerne om klubblad i § 6 og § 8 udgik, da vi ikke længere har et klubblad

-       sætning i § 8 blev ændret, så det mere præcist fremgår hvordan indkaldelse til generalforsamling skal ske

-       Der blev i § 8 tilføjet en mulighed for at generalforsamlingen kan afholdes helt eller delvist virtuelt, hvis ganske særlige udefrakommende forhold gør det nødvendigt.

Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget med den justering, at indkaldelse til generalforsamling skal ske både på hjemmesiden og evt. facebook/sociale medier og pr. email til alle medlemmer.

j.     Fastsættelse af kontingent

a)     Bestyrelsen indstillede at kontingentet i 2021sættes til 85 kr. for nuværende medlemmer grundet de færre aktiviteter, der har været i 2020 pga. covid-19.

Dette blev enstemmigt vedtaget

b)     Bestyrelsen indstillede at kontingent for nye medlemmer i 2021 er uændret 170 kr.

Dette blev enstemmigt vedtaget.

k.    Valg til udvalgene.

Turudvalget: Birgit, Claus, Marianne, Stefanie og Susannefortsætter. Interesserede opfordres til at melde sig til udvalget. Turudvalget holder 2 møder årligt.

Stævneudvalget: Der var ingen fra stævneudvalget til stede på generalforsamlingen. Salli oplyste sidste år, at hun kun fortsætter i 2020 og stopper i stævneudvalget derefter. Bestyrelsen kontakter stævneudvalget og afklarer status. Lisbeth vil eventuelt gerne deltage i stævneudvalget.

Kursus og foredragsudvalget: Lisbeth og Eva fortsætter.

l.     Eventuelt

Ridelaug

Birgit orienterede om, at der er dannet en række ridelaug i Nordsjælland - stort set alle skovene er dækket af et ridelaug. Formålet  med ridelaugene er at sikre information og koordination imellem ridelaugets medlemmer om vedligehold og udvikling af ridespor i den nordlige del af Gribskov, og at være rytternes talerør til og fra Naturstyrelsen.

Ridelaugene er samlet i en paraplyorganisation, som vil sikre information og koordination imellem ridelaugenei Nordsjællands Skovdistrikt. Paraplyorganisationen kan findes på facebooksiden: Nordsjællands Ridelaug - Paraplyorganisation. Her kan man også finde kontaktoplysninger på de enkelte ridelaug. Det koster ikke noget at være medlem af ridelaugene eller paraplyorganisationen,

GunnarJonsson
Annike oplyste, at Dagfari har sendt en krans til Gunnar Jonssons bisættelse med "Tak for alt".

Aktiviteter i Dagfari
Der blev opfordret til, at medlemmerne i Dagfari tænker ud af boksen ift at arrangere forskellige aktiviteter i klubregi - som fx. pop-up arrangementer. Man behøver ikke at være medlem at et udvalg for at lave et arrangement i klubregi - alle kan få en god ide og udføre den, Hvis arrangementet er åbent for alle medlemmer i klubben, vil klubben i langt de fleste tilfælde give medfinansiere det - man skal bare spørge bestyrelsen.